“رهبران جهان” سرمایه در سوگ “ملکه خوش قلب” – سیاوش دانشور

بریتانیای کبیر با مرگ ملکه الیزابت دوم و تاجگذاری چارلز سوم و نخست وزیری لیز تراس به کانون خبری رسانه های جهان بدل شده است. کاخ باکینگهام و داونینگ استریت شماره ١٠ و کلیسای کانتربری به هزینه طبقه کارگر انگلیس مشغول مراسمهای ارتجاعی با تشریفات مفصل است. ملکه الیزابت دوم که امروز با تمجید سران […]

ادامه مطلب