قطعنامه درباره مساله فلسطین

نشريات

توضیح: قطعنامه زیر، یکی از مهمترین و جامع ترین قطعنامه ها در مورد مساله فلسطین است. این قطعنامه قبل از بروز اختلافات در رهبرى حزب کمونیست کارگرى در ژوئن ۲۰۰۲ توسط دفتر سیاسى حزب به اتفاق آرا تصویب شد. این قطعنامه مورد تائید ما در حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. ما این سند را به دلیل اهمیت شرایط حاضر مجددا باز تکثیر میکنیم.

قطعنامه درباره مساله فلسطین

مساله فلسطین مشقت بارترین مساله ملى جهان امروز است. بیش از نیم قرن است که ابتدائى ترین حقوق مردم فلسطین، از حق حیات و سکونت تا برخوردارى از ضروریات زندگى مدنى و متعارف امروزى، به خشن ترین شیوه توسط دولت اسرائیل پایمال شده است. بخش اعظم این مردم، بر اثر اشغال مناطق، کشتار جمعى، قهر و تروریسم دولتى از محل سکونت خود بیرون رانده شده و بخش دیگر تحت شرایط مادون انسانى به اسارت کشیده شده اند٠
مردم فلسطین تاریخا قربانى بهره بردارى شوونیستى دولت اسرائیل از ستم تاریخى بر مردم یهود شده اند. مساله یهود یک معضل قدیمى جهان است. یهودستیزى، اذیت و آزار و کشتار جمعى یهودیان، شرم آورترین صفحات تاریخ ستمگرى حکومت ها بوده است. اوج این توحش آنتى- سمیتیستى، قلع و قمع یهودیان توسط نازیسم آلمان در سالهاى جنگ جهانى دوم بود. دولت اسرائیل این ستم تاریخى بر مردم یهود را مبنا و دستاویز ستم بر مردم فلسطین قرار داده است .
سرنوشت مردم فلسطین در نیم قرن گذشته از هر دو سو دستخوش جدال قدرت و جنگ دولتها، احزاب و گروههاى ناسیونالیست و قوم پرست و مذهبى بوده است: در یکسو دولت اسرائیل که سیاستهایش علیه مردم فلسطین، مورد حمایت دائم دولتهاى غربى بویژه آمریکا بوده است؛ و در سوى دیگر دولتهاى مرتجع و مستبد عرب و جریانات ناسیونالیستى و اسلامى، که از بیحقوقى مردم فلسطین براى اشاعه نفرت و دشمنى قومى و مذهبى، گسترش یهودستیزى و تحمیل حاکمیت و تثبیت موقعیت خود در جدال قدرت در منطقه بهره بردارى کرده اند. ارتجاع حاکم در کشورهاى عرب در عین حال همواره یک رکن بیحقوقى مردم آواره فلسطین و نسلهاى بعدى آنها بوده است. در نتیجه این جدال قدرتها، مساله فلسطین به یک بحران مزمن و دامنه دار منطقه اى مبدل شده و همواره از جانب ناسیونالیسم عرب، دولت هاى ارتجاعى منطقه و اسلام سیاسى مورد بهره بردارى ارتجاعى قرار گرفته است. حل اصولى و قطعى رهائى مردم فلسطین و خلاصى از ستم و تحقیر و بیحقوقى، در گرو تحقق آزادى و برابرى و رفاه و استقرار سوسیالیسم است. اما در فقدان این شرایط راه حل فورى حزب کمونیست کارگرى ایران براى مساله فلسطین به قرار زیر است :
١- تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار کشور اسرائیل گام اول حل قطعى مساله فلسطین است. دولت فلسطین میباید نظیر هر دولت دیگرى در سطح بین‌المللى از کلیه حقوق متعارف یک دولت برخوردار باشد. طرحهاى تاکنونى با محروم کردن دولت فلسطین از حق کنترل مرزها، کنترل هوایى، ذخائر آبى، … و قطعه قطعه کردن سرزمینهاى فلسطینى عملا طرحهایى براى تحمیل دائم کولونیالیزاسیون (بانتوستان) بر حیات سیاسى، اقتصادى و اجتماعى این مردم بوده است.
٢- حل مشکل چهار میلیون آواره و پناهنده فلسطینى در اقصى نقاط جهان جزء لاینفک حل مساله فلسطین است. برسمیت شناختن حق تابعیت و شهروندى این مردم در کشورهاى کنونى محل سکونتشان، جبران خسارت ناشى از اخراج و آوارگى، و برداشتن مانع بازگشت، اجزاء راه حل مساله آوارگان فلسطینى است. گزینش هر کدام از این راه حل ها به انتخاب خود این مردم است.
٣- یک مانع جدى در راه حل مساله فلسطین، سیاست ایجاد شهرکهاى یهودى نشین” در سرزمینهاى فلسطینى توسط دولت اسرائیل است. این سیاست باید سریعا متوقف گردد. در عین حال تشکیل کشور فلسطین مستلزم اعمال حاکمیت این دولت بر تمامى سرزمینهاى فلسطینى و از جمله این “شهرکها ” است.
۴- در شرایط فعلى بخشى از سرزمینهاى فلسطینى همچنان تحت اشغال دولت اسرائیل هستند و این دولت با تداوم سیاست اشغال و اشغال مجدد، مردم فلسطین را تروریزه و بطور دسته جمعى مجازات میکند. از طرف دیگر گروههاى تروریست اسلامى با عملیات انتحارى خود امنیت و آسایش مردم غیرنظامى اسرائیل را از بین برده‌اند. حل این معضل قبل از هرچیز مستلزم خروج فورى نیروهاى اسرائیل از مناطق اشغالى و بازگشت به مرزهاى قبل از سال ١٩۶٧ و همچنین مستلزم استقرار نیروهاى حافظ صلح سازمان ملل در منطقه است.
۵- صلح خواست انکار ناپذیر مردم اسرائیل و فلسطین است. صلح واقعى و پایدار در منطقه فقط میتواند صلحى مبتنى بر آزادیخواهى، انترناسیونالیسم، انساندوستى و برابرى طلبى باشد. اما پروژه‌هاى جارى صلح نیز تا آنجا که به کاهش مشقات مردم فلسطین، قطع کشتار مردم غیرنظامى در دو طرف، و ایجاد کشور مستقل فلسطین کمک کند باید به سرانجام برسد.
۶- دولت آمریکا در راس یک قطب بین المللى تروریسم در کنار دولت تروریست و اشغالگر اسرائیل، حامى بى قید و شرط و تامین کننده منابع مالى و تسلیحاتى آن دولت است. یک محور تلاش براى حل مساله فلسطین اعمال فشار جهانى بر دولت آمریکا براى قطع حمایت از تجاوزگرى دولت اسرائیل است .
حل مساله فلسطین یک رکن مهم مقابله با اسلام سیاسى و تروریسم اسلامى در منطقه است. حل مساله ملى فلسطین راه را براى عمل مستقیم توده‌هاى کارگر و زحمتکش در فلسطین و اسرائیل و جنبشهاى سیاسى و آزادیخواهانه هموار میکند. ما بار دیگر تاکید میکنیم که آزادى و رفاه و برابرى در منطقه تنها با انقلاب اجتماعى و خاتمه دادن به اسارت طبقاتى بدست خواهد آمد .

ژوئن ٢٠٠٢