پاسخی محکم به محکمی حقیقت به مصطفی هجری – حسین مرادبیگی (حمه سور)

بازنشرنوشته مستند ومستدل حسین مرادبیگی(حمه سور) در مورد جنگ حزب دمکرات علیه کومه له توضیح کوتاه و ضروری: اخیرأ مصطفی هجری رئیس اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران تازه متحد شده در برنامه “به عبارت دیگر” تلویزیون بی بی سی باردیگر و نزدیک به چهار دهه بعد از جنگ تحمیلی حزب دمکرات کردستان ایران علیه کومه […]

ادامه مطلب