مقام زن در اسلام و مقام اسلام نزد زن، مجاهدین و مساله زن – منصور حکمت

مساله زن مجاهدین را کلافه کرده است.”آزادى زن در جامعه” براستى در اذهان میلیونها مردم محروم ایران، اعم از زن و مرد به “معیار آزادى جامعه” و آزادیخواهى هر نیروى سیاسى بدل شده است. در این میان سازمان اسلامى اى که میخواهد دمکرات نمائى کند چه کند؟ اگر اسلامش را نگاهدارد چگونه در برابر تجربه […]

ادامه مطلب