دفاع از امنیت شغلی،علیه اخراج و بیکارسازی کارگران – پدرام نواندیش

بیکاری به عنوان یکی از هزاران مصائب گریبانگیر انسان قرن بیست و یکم،علیرغم انکار مدافعین وضع موجود،یک پدیده ذاتی نظام طبقانی سرمایه داری است. در این نظام نابرابر، کارگران برای زنده ماندن،نیازمند بدست آوردن کار هستند و هنگامی می توانند کاری بدست بیاورند که سرمایه دار از قبل کار آنها بر سرمایه خود بیافزاید. برای […]

ادامه مطلب