به پا خیزیم روزهای شیرین پیروزی در راه است!- کامران پایدار

این روزها، شورش گرسنگان و قیام سرتاسری زنان و جوانان مبارز و آزادیخواه تمامی ارکان و پایه های حکومت اسلامی را به لرزه درآورده است. حکومت اسلامی جنایتکار بیش از هرزمان دیگری در سراشیب سقوط گرفتار است. سرکوب و دستگیری , بازداشت و شکنجه کارگران زحمتکش و ستمدیده و اخذ اقرار و اعترافات اجباری به […]

ادامه مطلب