جنگِ بازنده ها✍️ منصور حکمت

نشريات

بازنشر توسط سایت جهان تلگراف

جنگِ بازنده ها، اطلاعیه درمورد رویدادهاى اخیر ایران /دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران / ١٠ آذر ١٣٧۶

کشمکش هاى اخیر میان جناحهاى رژیم اسلامى، صرفا نقطه آغازى بر یک سلسله درگیرى هاى اجتناب ناپذیر و به مراتب حاد تر و خرد کننده تر در درون حکومت اسلامى است. یک واقعیت بسیار ساده پشت تمام این کشمکش هاست، و آن اینست: مردم ایران حکم به رفتن رژیم اسلامى داده اند. محتوا و مبناى جنگ داخلى امروز در حکومت ارتجاع اسلامى، اختلافات نگرشى جناحهاى چند گانه رژیم بر سر اقتصاد دولتى یا بازار، برقرارى یا عدم برقرارى مناسبات با غرب، یا حتى اختلافات عقیدتى بر سر اسلام و اسلامیت و ولایت فقیه نیست. این داستان ۵ سال قبل نیست. جدالهاى امروز، نتیجه تکاپوى مذبوحانه جناحهاى حاکمیت براى حفظ نظام منحوس اسلامى در برابر حکم تاریخى مردم است. همه، در داخل و خارج ایران، در داخل و خارج حکومت، چهره خشمگین مردمى را که عزم کرده اند کار رژیم را تمام کنند، از پس انتخابات اخیر دیده اند. ایران دیگر براى ضد انقلاب اسلامى به شیوه هاى تاکنونى قابل حکومت کردن نیست. جدال امروز جناحهاى حاکمیت جدالى بر سر حفظ نظام شان است. جدالى بر سر یافتن و حاکم کردن آن سیاست و آن چهارچوبى براى رژیم اسلامى است که به زعم هریک میتواند بساط دیکتاتورى و لفت و لیسشان را محفوظ بدارد.

این تصور که یک جمهورى اسلامى تعدیل شده، “لیبرالیزه شده”، “ایرانیزه شده”، با آخوندهاى اهلى و اسلامى “نهادینه” که تن کریه خود را در کرست قانون چپانده است میتواند مردم را به تمکین بکشاند و بدنبال کار و زندگى شان بفرستد، مسخره است. این تصویرى است که خاتمى و ائتلاف پشتیبان او از اهداف خود بدست میدهند. جناح خامنه اى و طرفداران از رو بستن شمشیر خونین اسلام حاضر نیستند به این خیالپردازى گردن بگذارند. اینها میدانند که هر ذره سازش رژیم با مردم پیش در آمد ناسازگارى بیشتر مردم با رژیم است. اینها میدانند که از خرداد ١٣۶٠ تا امروز فقط با کشتن و زدن بقاء خود را تضمین کرده اند. اینها مواعید و عملکرد خاتمى ها را خیانت به نظام و حاکمیت اسلام و مقدمه سرنگونى کل رژیم اسلامى میدانند و آماده اند به همین عنوان با آن مقابله کنند.

اما سیاست مدافعان خامنه اى و انصار حزب الله نیز به همان اندازه خیالى و پوچ و پا در هواست. خاتمیون هشدار میدهند که قلدربازى و قشریگرى و آدمکشى عریان اسلامى خیرش را به اندازه کافى رسانده و دیگر چاره کار نیست. این روشها عمر خود را کرده اند. فهمیده اند که مردم دارند براى جمع کردن این بساط تکان میخورند. میدانند ولایت فقیه و حکومت الهى دیگر نه ابزار ارعاب مردم، بلکه مایه تحریک آنهاست. میگویند این روشها مردم را به انقلاب میکشاند. باید تعدیل شود.

ترس هردو طرف بجاست. نسخه هاى هر دو طرف پوچ و بى نتیجه است. راهى ندارند. این جنگ بازنده هاست. جامعه دارد رژیم اسلامى را دفع میکند. رژیم اسلامى باید برود و دارد میرود. رویدادهاى امروز لحظات و دقایقى در سیر فروپاشى اینهاست. هنوز چرخشهاى بسیارى در راه است. تا روز سقوط شان، تا روز پیروزى شیرین مردم، این جماعت اوباش بارها وحدت خواهند کرد، و باز به جان هم خواهند افتاد. “لیبرال” خواهند شد و باز حکومت نظامى اعلام خواهند کرد. رجز خواهند خواند و التماس خواهند کرد. یک چیز اما مسلم است: در طول این دو دهه هرگز مردم در چنین موقعیت مناسبى براى برچیدن بساط رژیم اسلام قرار نداشته اند.

شرط پیروزى، ادامه مبارزه علیه کلیت رژیم اسلامى و در منگنه گذاشتن همه جناحهاى حکومت ارتجاع اسلامى در ایران است. این کابوس خیزش مردم است که اینها را بجان هم انداخته است. اینها باید بروند، مردم براى تعویض خامنه اى ها با خاتمى ها و منتظرى ها و گرفتن چماق انصار حزب الله و پس دادنش به بهزاد نبوى ها و چاقوکش هاى “خط امام” به میدان نیامده اند. مردم حکمشان را داده اند.

حزب کمونیست کارگرى، طبقه کارگر و همه مردم ایران را به برپایى یک انقلاب علیه رژیم نکبت بار اسلامى و برقرارى جامعه اى آزاد و انسانى فرامیخواند.

سرنگون باد رژیم جمهورى اسلامى ایران

دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران

١٠ آذر ١٣٧۶
١ دسامبر ١٩٩٧