آغاز دور دیگری از جنگ سخت با زنان بر سر حجاب ✍️ سعید یگانه

زنان

به دنبال سخنان اخیر خامنه ای در عید فطرو تهدید میلیونها زن بی حجاب وشورشی ‌، دستورات لازم رابه قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و اوباشان اسلامی برای سرکوب زنان صادرکرد. دور جدیدی ازرفتار خشونت امیز،توهین و بی حرمتی وتعرض همه جانبه ای را به زنان آغازکردند. اما ابتدا لازم بود که دولت جمهوری اسلامی موشک هایش را به سمت اسرائیل پرتاب کند، قدر قدرتی ازخود نشان دهد، ‌تهدیدات سران رژیم علیه اسرائیل را عملی کنند و‌موقت هم شده از این خفت خاری خلاص شوند و بعد برگردند به میدان اصلی جنگ بامردم و چنگال خونینشان را بار دیگر به زنان نشان دهند. جمهوری اسلامی برای سرکوب داخل نیاز به حمله متقابل داشت تا فضا را به نفع خود تغیر دهد.
از روز شنبه ۲۵فروردین این بارجمهوری اسلامی با طرح”نور”برای مقابله با بی حجابی و‌کنترل زنان و دختران، ‌خیابانها و میادین شهررابه میدان جنگ علیه زنان تبدیل کرده اند. تصاویر و خبرها در مدیای اجتماعی از دستگیری زنان در مترو و خیابان‌ها، برخورد خشونت آمیز، بی حرمتی تا تعرض جنسی به آنان در بازداشتگاه‌ها توسط وحوش‌ اسلامی و‌‌پاسداران جهل و جنایت به چشم می خورد. شمار بسیارزیادی ازماموران انتظامی ،همراه گشت ارشاد،حجاب بان ها و‌ون های سفید ماموران و‌خلاصه ارذل و اوباش اسلامی برای مزاحمت و بازداشت زنان و دختران بدون پوشش اسلامی در خیابان‌ها و‌میادین شهر و‌متروهابه چشم‌می‌خورند و مستقرشده اند. شاهدان عینی ازرفتاربسیارغیر انسانی وجنایتکارانه با زنان گزارش می دهند.
از بعد از بر آمد توده ای و مبارزه زنان علیه آپارتاید جنسی و‌حجاب اسلامی محدودیتها و‌جنایات فراوانی علیه زنانی که مطابق میل رژیم مرتجع اسلامی رفتار نکردند صورت دادند. از جریمه نقدی ،توقیف اتومبیل ،پلمپ اماکن تجاری و‌کافه شاپها تا ممنوعیت از ارائه خدمات و اخراج وممنوعیت وارد شدن به مترو وسایل نقلیه عمومی ،با وجود این فشارها و محدویتها اما بیشتر زنان همچنان بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر می شدند وهزینه آن را از دستگیری وبازداشت وشلاق و..به جان می خریدند.
جمهوری اسلامی که در جریان خیزش انقلابی و بعد از آن شکست سنگینی اززنان خورد، به شیوه های مختلف تلاش کرد که این سنگر از دست رفته را دوباره باز پس بگیرد، اما موفق نشد و زنان با حکم خود ‌حجاب را لغو‌کردند. جنایات خارج از وصفی که جمهوری اسلامی توسط‌نیروهای وحشی و آتش به اختیارهای خامنه ای در طول خیزش انقلابی علیه جوانان و زنان معترض در خیابان‌ها و‌مدارس و دانشگاه‌ها مرتکب شد و سعی داشتند اوضاع جامعه را به نفع خود تغیر دهند، اکنون با طرح نور به میدان آمده اند تا به خیال خود کار را یکسره ‌کنند و زنان را مجبور به رعایت حجاب و‌پوشش اسلامی کنند. هر روز با حربه جدیدی به میدان جنگ با زنان می آیند، چون زنان بخصوص، سرسختی و‌مقاومت از خود نشان می دهند .
جمهوری اسلامی با تنگناهای مختلفی مواجه است . حجاب اسلامی وتحمیل آپارتاید جنسی به زنان یکی از عرصه های مهم وجدال جمهوری اسلامی با زنان در طول حیات خود، درکنارسایرجبهه های نبرد اقتصادی وسیاسی است که گریبان جمهوری اسلامی را گرفته وبه یک تقابل روزانه مردم ، کارگران و زنان با جمهوری اسلامی تبدیل شده است. سر سختی و‌جسارت و مقاومت ومبارزه زنان در برابر این همه سختی و‌دشواری که به آنها تحمیل شده ،جمهوری اسلامی را در مقابل دو راهی یا تسلیم به خواست واراده زنان، و یا قهروسرکوب شدید آنان قرار داده است. جمهوری اسلامی تلاش می کند که این سنگر را به هر قیمیتی حفظ کند ودر ظاهر هم شده رعایت حجاب را به زنان تحمیل کند. اما زنان به شیوه های مختلف مقاومت می کنند وعلارغم همه فشارها تا کنون حاضربه تسلیم در برابر خواست رژیم تبهکاراسلامی نشده اند. این سنگر که زنان برای حفظ وتداوم آن هزینه سنگینی داده اند به سادگی قابل باز پس گرفتن نیست. تقلای کنونی جمهوری اسلامی نیز با مقاومت زنان و جوانان ومردان آزادیخواه ومردم متنفراز جمهوری اسلامی بدون تردید ناکام خواهد ماند.
مسئله حجاب تنها مسئله زنان نیست. مسئله کل مردم جامعه است.در مقابل تعرض به زنان جامعه نیاز به یک مقاومت و‌مبارزه جمعی در مقابل وحشی گری جمهوری اسلامی دارد. هدف جمهوری اسلامی نه تنها سرکوب زنان، که قصد ارعاب حامعه و سرکوب اعتراض و نارضایتی مردم در عرصه های دیگر مبارزه را دنبال می کند.
زنان را نباید تنها گذاشت. نباید فراموش کرد که مبارزه زنان در خیزش انقلابی مهسا نه تنها دنیا را به وجد آورد ،جمهوری اسلامی را پای دیوار گذاشت و جامعه ایران را همراه جوانان و‌کارگران به مرحله نوینی از مبارزه علیه تبعیض و نابرابری و اختناق اسلامی متحول کرد. هر جا که به زنان تعرض می شود و یا دستگیرمی شوند باید با دخالت مردم حاضر در صحنه از دست اوباشان اسلامی نجات داده شوند. نباید اجازه داد بیشتر از این به زنان تعرض وبی حرمتی شود.
جمهوری جنایتکاراسلامی در سایه تشدید تنش با دولت اسرائیل وبر افروختن آتش جنگ، قصد سرکوب مردم را دارد. جنگ اصلی جمهوری اسلامی با مردم است که برای سرنگونی آن قد علم کردند. سرنگونی جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین خدمت به مردم ایران و منطقه است. نه تنها زنان که از دست ستم و تبعیض و نابرابری به تنگ آمده اند، فقر وفلاکت زندگی اکثریت کارگر وزحمتکش و مردم ستمدیده را با تنگنا های فراوانی روبرو کرده است . گسترش مبارزه زنان علیه آپارتاید جنسی وحجاب اسلامی در کنارمبارزه کارگران، بازنشستگان، معلمان و همه مردم ستمدیده وناراضی علیه حکومت سرمایه داری اسلامی تنها راه نجات جامعه ازستم و استثمار واختناق اسلامی است.
۱۸ آوریل ۲۰۲۴