چند نکته راجع به اطلاعیه کومله در مورد افشای توطئه تروریستی باند زحمتکشان- سمکو نوری

قبل از هرچیز نفس محکومیت توطئه تروریستی در این اطلاعیه ولو با اکراه که اینجا و آنجا اشاره شده خوب و قابل دفاع است، راستش تنها همین. البته همین هم در این شرایط کافی میبود، اما خروجی این اطلاعیه به جایی وصل است که ماحصلی جز اعلام همسویی با همین باندها ندارد در نتیجه صرفا […]

ادامه مطلب