برای رفقای روزهای سخت،سپیده قلیان و اسماعیل بخشی که فریاد آزادیخواهی و برابری طلبی شان خاموش شدنی نیست! – عسل محمدی

برخورد امنیتی با کارگران و فعالان کارگری توسط حاکمیت مدافع صاحبان سرمایه، دور از ذهن نبود. قرنهاست که مشت آهنین سرکوب همین جایی است که صدای حق طلبی طنینانداز میشود، چرا که تداوم استثمار در گرو قلع و قمع و منکوب کردن هر آن کسی است که رویای برابری در سر دارد. رشادت کارگران هفت […]

ادامه مطلب