وقتی که نقابها برداشته میشوند – سمکو نوری

اعتصابات پرقدرت کارگران هفت تپه و فولاد، گوشه ای از این واقعیت که کارگر یک طرف اصلی معادلات سیاسی با رژیم اسلامی سرمایه درایران است را بالفعل برجسته کرد ، اما برای کارگر و افق کارگری، ظاهر شدن در قامت یک طرف اصلی و مدعی قدرت سیاسی در کشمکش طبقاتی ناگزیر بود و کارگر با […]

ادامه مطلب