بیانیه کنفرانس نیروهای چپ و کمونیست در کردستان : سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی وظیفه فوری ما است.

بحران اقتصادی ـ سیاسی رژیم اسلامی ایر ان، مصائب و مشقات ناشی از حاکمیت سرمایەداری، رشد جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی و نارضایتی عمیق تودەهای فرودست جامعه، چشم انداز سرنگونی جمهوری اسلامی و برچیدە شدن بساط حاکمیت این رژیم از طریق یک انقلاب توده ای را به یک امکان واقعی تبدیل کرده است. این […]

ادامه مطلب