روابط بين المللى؛ ممنوعيت ورود کشور به پيمان هاى ضد مردمى،سلطه طلبانه و سرکوبگرانه

حزب کمونيست کارگرى ايران اصول زير را به عنوان مبناى روش دولت در صحنه بين المللى مورد تاکيد قرار ميدهد: لغو ديپلوماسى سرى. تابع کردن سياست خارجى و اقدامات ديپلوماتيک به قوانين و تصميمات مصوب ارگان هاى مقننه منتخب مردم. -همبستگى مادى و معنوى با جنبش هاى کارگرى و سوسياليستى و همه جنبش هاى اجتماعى […]

ادامه مطلب

“آموزش به زبان مادری” ابزاری برای قومی كردن زبان آموزشی – علی جوادی

پرسش: اجازه دهید بحث زبان در جامعه را با مساله ممنوعیت “زبان رسمی اجباری” شروع كنیم. چرا ممنوعیت زبان رسمی اجباری؟ ابعاد این سیاست چیست؟ علی جوادی: زبان اداری و آموزشی جامعه نباید رسمی و اجباری باشد. جامعه باید “امكانات و تسهیلات لازم برای متكلمین به سایر زبانها، در زمینه های زندگی سیاسی و اجتماعی […]

ادامه مطلب

پیمان نامه ٢٥ ساله جمهوری اسلامی و چین علیه کارگران و مردم ایران – محمد آسنگران

پرسش: پیمان نامه یا سند همکاری ایران و چین مباحث زیادی را باعث شده است. شما این سند را چگونه ارزیابی میکنید؟ مواضع سیاسی جریانات اپوزیسیون راست را چگونه میبینید؟ آسنگران: ابتدا بگویم که اصل این پیمان نامه یا سند همکاری تا به امروز همچنان مخفی مانده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک سند کلی […]

ادامه مطلب

دیپلوماسی سری جمهوری اسلامی و دولت امپریالیستی چین -پدرام نواندیش

پرسش: هفته گذشته در چند شهر مختلف در ایران و در خارج کشور تظاهراتهایی در مخالفت با موافقتنامه 25 ساله ایران و چین برگزار شده است. از نظر شما این اعتراضات چه مشخصه های سیاسی داشته اند؟پدرام نواندیش: بله درست است. هم در ایران و هم در برخی نقاط جهان و مقابل سفارت خانه های […]

ادامه مطلب