آزادى، برابرى، حکومت کارگرى! – منصور حکمت

*بحران سياسى و اقتصادى عميقى که گريبان بورژوازى ايران را گرفته است، نشانى از فروکش کردن ندارد* بساط سلطنت با انقلاب هر چند ناکام ٥٧ در هم پيچيده شد* امروز جمهورى اسلامى نيز به همان عاقبت نزديک ميشود   http://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/04/azadi-barabari-hokomat-kargarai.mansoor-hekmat-1.pdf  نه آريايى‌گرى آمريکايى شاه و نه خرافات اسلامى و قيل و قال پان‌اسلاميستى خمينى و شرکاء […]

ادامه مطلب