روابط بین المللى؛ ممنوعیت ورود کشور به پیمان هاى ضد مردمى،سلطه طلبانه و سرکوبگرانه

نشريات

حزب کمونیست کارگرى ایران اصول زیر را به عنوان مبناى روش دولت در صحنه بین المللى مورد تاکید قرار میدهد:

لغو دیپلوماسى سرى. تابع کردن سیاست خارجى و اقدامات دیپلوماتیک به قوانین و تصمیمات مصوب ارگان هاى مقننه منتخب مردم.

-همبستگى مادى و معنوى با جنبش هاى کارگرى و سوسیالیستى و همه جنبش هاى اجتماعى در کشورهاى مختلف که براى تحقق حقوق و آزادى هاى مشابه مواد مندرج در این برنامه تلاش میکنند. اعمال فشار سیاسى و دیپلوماتیک بر همه رژیم هایى که حقوق فردى و مدنى پایه اى را از شهروندان خود سلب میکنند.

-تلاش براى شکل گیرى و تقویت آن نهادها و مراجع بین المللى که اراده آزاد مردم کشورهاى مختلف را نمایندگى میکنند و تحقق رفاه اجتماعى، گسترش آزادى هاى مدنى و تامین برابرى مردم جهان در شئون مختلف را هدف خود قرار میدهند. تلاش براى لغو همه نهادها و پیمان ها و مراجع بین المللى امپریالیستى، میلیتاریستى و ناقض برابرى و اعمال اراده آزاد مردم کشورهاى مختلف جهان در صحنه بین المللى.

-تخصیص دائمى بخشى از درآمد و منابع انسانى و تکنیکى و تخصصى در کشور به امر کمک به بهبود زندگى اقتصادى و فرهنگى مردم در کشورها و مناطق محروم تر جهان.
-ممنوعیت ورود کشور به پیمان هاى ضد مردمى، سلطه طلبانه و سرکوبگرانه.