طوفان درفنجان دایی جان ناپلئون! – کامران پایدار

خیزش ومبارزات سرخ و شکوهمند کارگران وزحمتکشانی که ازمهرآغازشده، میرود تا یکباربرای همیشه بساط ننگ وکثافت حکومت اسلامی سرمایه داران را برچیند.این جنبش بشدت چپ ورادیکال همه ابعاد زندگی سیاسی واجتماعی نیروها ومحافل وشخصیتهای راست وچپ داخل وخارج کشوری راازخود متاثرنموده است وتا سوراخ سنبه های بیت رهبری نیزنفوذ کرده است.دیگرجایی برای ایفای بازی ونقش […]

ادامه مطلب