خطاب به مردم کردستان، بلوچستان و همه آزادیخواهان و زنان و جوانان ایران – محمد آسنگران

بیش از دو ماه است که مردم سراسر ایران در خیابان هستند. خونهای ریخته هر روز خیابانها را بیش از پیش سرخ کرده است. رژیم جنایتکار اسلامی میخواهد مردم را ساکت و به خانه بفرستد. ابعاد و تعداد دستگیریها و جانباختگان هر روز بیشتر شده است. پیشروی مردم و ترس حکومت به جایی رسیده است […]

ادامه مطلب