طوفان درفنجان دایی جان ناپلئون! – کامران پایدار

مقالات

خیزش ومبارزات سرخ و شکوهمند کارگران وزحمتکشانی که ازمهرآغازشده، میرود تا یکباربرای همیشه بساط ننگ وکثافت حکومت اسلامی سرمایه داران را برچیند.این جنبش بشدت چپ ورادیکال همه ابعاد زندگی سیاسی واجتماعی نیروها ومحافل وشخصیتهای راست وچپ داخل وخارج کشوری راازخود متاثرنموده است وتا سوراخ سنبه های بیت رهبری نیزنفوذ کرده است.دیگرجایی برای ایفای بازی ونقش وسط ونخودی بودن نمانده است.نمی شودهم خررا خواست وهم خرما را. پولاریزاسیون وصف بندیهای طبقاتی درمیان تمامی نیروهای پوزیسیون واپوزیسیون راست وچپ با گذشت هرموج وهر روزازاین خیزش عظیم ورزمنده جاری شفاف تروروشن تروعمیق ترمیشود.دیگرجایی برای شتر سواری دولا دولا نمانده است.بسیاری ازجریانات سیاسی مدعی چپ وکمونیست ازجمله حزب لیبرال کمونیست کارگری که دغدغه هیشان درسیاستهای پوپولیستی وتوده ایستی وانقلاب انسانی،اکس مسلم،اعتراض عریان،سنگهای سکندری،انقلاب ۸۸ وموسوی وکروبی،انتخاب بین بدوبدتردوره آوخوند بنفش روحانی،حجاب اجباری واختیاری،چشم وابرورفتن وچراغ سبزدادن به تخم وترکه شاه پرستان و سلطنت طلبان وتحفه هایی ازجنس معصومه قمی لمپن وپادو،غوطه خوردن درجنبش های همه باهمی وسیاستهای مجاهدینی سرنگونی طلبانه ارتجاعی،کمپینهای حقوق بشری ودخیل بستن ازبالای سرجامعه برای سربراه نمودن دول جنایتکارسرمایه داری اروپا برای سرنگونی همه با همی جمهوری اسلامی و…چیزی جزاین ترهات نبوده است .این مدعیان چپ و کمونیست هم دراین روزهای سرخ خون و شورومبارزه وقیام وجسارت انقلابی سرتاسری که برای آزادی وبرابری ورفاه وبرعلیه حجاب اسلامی و تمامی نمادهای ارتجاعی اسلام سیاسی درایران وبه گورسپاری حاکمیت وحوش جنایتکاراسلامی دنیا را به وجد آورده وتکان داده است بدجورگرفتارسرگیجه وناتوانی دراتخاذ مواضع شده اند.درجریان خیزش جاری شاه پرستان به زعمات تخم وترکه محمد رضا شاه جنایتکار شاهزاده کوچولوی خیرخواه وبی طرف ،عاشق دموکراسی ورفراندم وپرچم وخاک پاک وطن وملت آریایی وکورش کبیر و…!به همراه ناسیونالیستها وکمپ همه نیروهای ارتجاعی بورژوازی پروغرب به همراه تریبونهای مزدوراجیر شده واجاره ای سازماندهی افکار همه و همه …با میزبانی ومدیریت سرمایه داری آمریکا واروپا که پروژه رژیم چنجی انقلاب مخملی را کلید زده اند.خوشبختانه تا به این لحظه امواج بزرگ خیزش چپ ورادیکال ومدرن وانسانی مطالبات آزادیخواهانه و برابری طلبانه که قیامی علیه فقر و فلاکت و فساد،سرمایه داری وحاکمیت شیخ وشاه ازمشروطه تا امروزاست نان همه حضرات را آجر نموده است.امروزازتهران تا شهرهای کردستان،از همه جای ایران وتا همه جای دنیا چپ ومطالبات انسانی وسوسیالیستی به میدان آمده است ومرکز ثقل ومحوراصلی مبارزات جاری کارگران و زحمتکشان است.درخارج کشورکه فضاوبسترمناسبی برای نشو نمای انترمنترها ی نیروهای بورژوازی اپوزیسیون پروغرب رژیم چجنجی است.چندی پیش تجمعات محافل ونیروهای چپ و کمونیست درلندن مورد تهاجم لمپنها واوباش کف بردهان سلطنت طلبان قرارگرفت همان موقع حزب لیبرال کمونیست کارگری درتبری جستن ازفاشیستهای شاه پرست اعلام نمود این حملات کارعوامل جمهوری اسلامی است.اوباش فالانژهای شاه پرست که ازجهت گیری خیزش چپ ورادیکال جنبش در داخل و خارج ناخرسند وخشماگینند دراروپا درشهرهای دیگری همچنان به حملات حقیرنانه خود به صفوف محافل چپ وکمونیست افزوده اند و…دراین رابطه انتشاراطلاعیه کذایی حزب لیبرال کمونیست کارگری برخلاف ظاهر فریبنده اش درمورخ بیست وسوم آبان تحت عنوان <علیه اخلال گران و پروکاتورهای سلطنت طلب > بسیار معنی داروقابل تعمق است.درجایی دراطلاعیه می گوید این احتمال وجوددارد که پروکاتورهای طرف داررژیم درصفوف اینان (شاه پرستان )نفوذ کرده باشند.فقط بایدگفت آفرین براین همه هوش وزکاوت!این همه وقاحت وسمپاتی به محافل راست وارتجاعی بورژوازی چیزی نیست جزادامه کاری سیاستهای همیشگی ودائی جان ناپلئونی حمید تقوایی.انگلس گفت: خدای تکامل ارابه پیروزی خود را ازروی اجساد مردگانی که دربرابرش می ایستند به پیش خواهد راند.بله، حتما کار کار انگیسی هاست.
کامران پایدار
۱۴۰۱/۸/۲۵