انقلاب، ارزش یا ضد ارزش – محمد آسنگران

هر کس تحولات ایران را دنبال کرده باشد میداند که معنی و ارزش کلمه انقلاب,، بیش از هر پدیده سیاسی دیگری دچار تحول شده است. تحولی که صد وهشتاد درجه ای است نه کمتر. با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در پی انقلاب سال ۵٧ اولین ارزشی که قربانی شد خود کلمه انقلاب و پدیده […]

ادامه مطلب