اعتصاب بازار ستون انقلاب مخملی! – کامران پایدار

با گسترش وتعمیق هرچه بیشترمبارزات وخیزش چپ ورادیکال جاری مهرماه این تنها حکومت جنایتکاراسلامی نیست که به وحشت مرگ فرورفته است.پیشروی خیزش جاری با همه ابعاد عظیم و شگرف آزادیخواهانه وبرابری طلبانه اش بیش ازهرزمان دیگری به صف بندی و پولاریزاسیون طبقاتی بالاییها و پایینیها انجامیده است.امروز بیش ازهرزمان دیگری صفوف طبقاتی کارگران وزحمتکشان وهمه […]

ادامه مطلب
سیاوش دانشور

کاراکتر اجتماعی انقلاب ایران – سیاوش دانشور

در آغاز خیزش انقلابی شهریور ١۴٠١ تاکید کردیم که این خیزش ظرفیت آنرا دارد که به یک انقلاب اجتماعی زیر و رو کننده ارتقا یابد. هدف بلافصل جنبش انقلابی بزیر کشیدن حکومت اسلامی است. فضای جامعه و سیمای شهرها و روحیات مردم میگوید که رژیم تمام شده است، نیمه رفته است، نمیگذاریم بماند، اما هنوز […]

ادامه مطلب

فاتحان خیابانها از جنبش درخود، به خیزشی”برای خود” – ایرج فرزاد

اکنون دیگر این یک حقیقت روشن است که در اوضاعی که جهان به یک “دهکده” تبدیل شده است، سیر هر تحول و تغییر و “انقلاب” نمیتواند و نباید “درخود” باشد. بلشویکها در انقلاب اکتبر در روسیه آن سالها که فقط دو شهر نیمه صنعتی داشت، اگر به جنگ بین قدرتهای امپریالیستی بی تفاوت باقی میماندند […]

ادامه مطلب