اعتصاب بازار ستون انقلاب مخملی! – کامران پایدار

مقالات

با گسترش وتعمیق هرچه بیشترمبارزات وخیزش چپ ورادیکال جاری مهرماه این تنها حکومت جنایتکاراسلامی نیست که به وحشت مرگ فرورفته است.پیشروی خیزش جاری با همه ابعاد عظیم و شگرف آزادیخواهانه وبرابری طلبانه اش بیش ازهرزمان دیگری به صف بندی و پولاریزاسیون طبقاتی بالاییها و پایینیها انجامیده است.امروز بیش ازهرزمان دیگری صفوف طبقاتی کارگران وزحمتکشان وهمه نیروهای رزمنده پیشروچپ وکمونیست درمقابل صف بندی همه نیروهای رنگارنگ بورژوازی ازحکومت اوباش اسلامی گرفته تا همه نیروهای پوزیسیون واپوزیسیون پروغرب بورژوازی مشهود وآشکارترمیشود.تله ودام سناریوی ارتجاعی انقلاب مخملی ورژیم چنج ازسوی سرمایه داری جهانی به زعامت امریکا کلیدخورده است .اکنون هرروزه تمام بوقها و تریبونهای اجاره ای مزدوربورژوازی هم راستا وهم صدا دررکاب انقلاب مخملی ودرجهت به انحراف بردن مبارزات جاری کارگران و زحمتکشان شمشیرمی زنند.تلویزیونهای اجاره ای به تریبون روشنفکران مزدوروسردرآخوری تبدیل شده است که می کوشند بطور شبانه روزی تزهای انحرافی رژیم چنج رادرانظاروافکارعمومی پمپاژو موجه نمایند.

درانبوهی این هیاهوو بازارمکاره خردجال دروغبن وریاکارانه جست وخیزروشنفکران سرگردان واحزاب ومحافل بورژوا ناسیونالیست کوردیاتی درهم صدایی وهمراهی بامحافل و شخصیتهای بی آبروی بورژوازی در ادامه سناریوسازی رژیم چنجی دیدنی ومضحک است.شخصیتها و محافلی که برخلاف ادعاهای دروغین سوسیالیستی ومارکسیستی تا اعماق لیبرالیسم وناسیونالیسم ارتجاعی کوردیاتی و همراهی با نیروهای بورژوازی و راست سقوط نموده اند.افرادومحافلی که اکنون بطرزتحقیر آمیزی ودرغایت دریوزگی درنقش مشاورین بورژوازی انقلاب مخملی ومرکزهمکاری احزاب ارتجاعی وضد جامعه کوردی به سرمایه داران مشاوره میدهند وانجام وظیفه می نمایند تا شاید در فردای سرنگونی حکومت اسلامی به نان و نوایی البته بسیار حقرانه تروناچیزتربه مانند حکومت ارتجاعی اقلیم کردستان عراق برسند.حضورسید ابراهیم علیزاده رهبر کومه له ناسیونالیست وعضو مرکزهمکاری احزاب جنایتکاروناسیونالیست کوردکه تا دیروزبا وساطتت دول اروپایی یواشکی وپنهانی وزیرجلکی با حکومت جنایتکار اسلامی درمذاکره ومعامله وزد وبند بودند وامروزدرجوار آقای علیرضا نوریزاده وتورج اتابکی دربرنامه چشم انداز مورخ شانزدهم مهرتلویزیون اجاره ای ایران انترنشنال جهت ارایه مشاوره به بازاریان محترم ؟!!در راستای شرکت درانقلاب واعتصاب !!سیرک دیدنی و مهیجی است.درمقابل این صف مستقل ما کارگران وکمونیستها وهمه آحاد انسانهای آزادیخواه وبرابری طلب که لازم است با هشیاری واحساس مسئولیت وبا تاکید برشعارها ومسیر چپ ورادیکال مبارزات سرخ جاری نگذاریم باردیگر تراژدی سال ۵۷ وسناریوی به یغما بردن مبارزات کارگران وزحمتکشان توسط نیروها ومحافل ارتجاعی سرمایه داری جهانی به تاراج وسرقت برودبازاریان وسرمایه انگل تجاری درسایه حمایت حکومت اسلامی سرمایه داران بیش ازچهل وسه سال است بواسطه احتکار،گرانی،اختلاس ودزدی ازجیب وسفره مردم،رشوه وهمدستی وتبانی با باندهای مافیایی حکومت اسلامی خون کارگران وزحمتکشان رادرشیشه کرده اند.خمینی جنایتکاردر همان اولین روز به قدرت رسیدنش گفت : بازار ستون عنقلاب است ! البته بازارستون حکومت اسلامی است.سرمایه تجاری انگل درایران سنتا با صنعت مذهب درهم آمیخته وهم سرنوشت است وهردواز محل غارت دسترنج ارزش اضافه کارگران انگل وارتزاق مینمایند.ا

گرسرمایه داران ومولتی میلیاردرهای بازاری امروزبه دلیل تحریها ومناقشات درون خانوادگی حکومت اسلامی با سرمایه داران امریکایی واروپایی فغان وزوزه می کشند وانقلابی واعتصابگرهم شده اند!؟فقط به دلیل کاهش سودهای بادآورده مفت نجومی سرشاری است که هرروزه به حسابهای بانکیشان سرازیرمیشود.کاهش و سیرنزولی سودوسرمایه به دلیل حاکمیت نامتعارف اسلام سیاسی که وصله نچسبی حتی برای سرمایه داری ایران است موجب گردیده است تا تجریش نشینان بالای شهرتهران درکنار کارگران ومحرومان نازی آباد وشوش و… علیه حکومت اسلامی به خیابان آمده واعتراض نمایند.اگر سرمایه انگلی بازار ازاعتصاب می گوید حکومت اسلامی سرمایه داران را در چنبره سرمایه جهانی متعارف ورام میخواهد ،تا اینگونه وحشی وسرکش نباشد تاگاونه من شیر نباشد.اگرسرمایه داران بازاری ازحکومت اسلامی گله و شکایتی دارند این اختلاف درون خانوادگی باندهای مافیایی دزد وجنایتکاروگانگسترهای حرفه ای و فاسد است که ارتباط وسنخیتی با منافع و خواستگاه طبقاتی ماکارگران وزحمتکشان ندارد.منفعت وخواستگاه طبقاتی بازاریان بعنوان نماینده وسمبل سرمایه تجاری انگلی درایران دقیقا درنقطه مقابل منفعت کارگران وزحمتکشان و مبارزات جاریست.باید پرسید بازاریان مولتی میلیاردرجنایتکارو همدست باندهای حکومت اوباش اسلامی چه وجه اشتراک منافعی با کارگری دارند که شش ماه دستمزد چندین برابرزیرخط فقررادریافت نکرده،اجاره خانه اش پس افتاده،هنوزبا گذشت یکماه ازبازگشایی مدرسه نتوانسته کیف وکفش مدرسه فرزندش را تامین کند،امنیت شغلی ندارد معلوم نیست آیا فردا کاری هست یا نه،آیا نانی درسفره هست یا نه؟ من ازکارگری می گویم که به دلیل فقروفلاکت واستیصال در نهایت فاجعه خودش رابه آتش می کشد ویاحلق آویزمی کند. کارگران وزحمتکشان وهمه آحاد دهها میلیونی لایه های پایینی جامعه هیچگونه وجه اشتراک منفعت طبقاتی وسیاسی با بازاریان انگل ندارند . بسیار مایه تاسف است ازکوته بینی سیاسی ومنفعت حقیربرخی افراد وشخصیتهای سیاست بازو احزاب رنگین کمانی به اصطلاح کمونیست بااعلام حمایت ازاعتصاب بازاریان سازشان رابا ساز سرمایه داران انگل بازار کوک کرده اند،لابد این حضرات درحمایت واتحاد با سرمایه تجاری انقلاب کارگری رامی پویند ریاکاری تا کجا!؟این سیاست شترگاو پلنگی مذبوحانه وهمه با هم بیراهه ای در ادامه همان خط انحرافی،سازشکارانه واپورتونیستی حزب توده وخاک پاشیدن به چشم مبارزات کارگری وکمونیستی است تا ۵۷ دیگری تکرارشود.متاسفانه امثال ابراهیم علیزاده آگاهانه پا درمسیری نهاده اندکه کوچکترین قرابتی با منافع جنبش جاری آزادیخواهانه وبرابری طلبانه کارگران وزحمتکشان ندارد که هیچ بلکه با ریاکاری وتوهم افکنی به منافع حقیرسکتی خویش آویزانند.چاره کارگران اتحاد ومبارزه برای نابودی نظام سرمایه داری است.چه شاه چه شیخ .

سرمایه سرمایه است چه بانکی،چه تجاری،چه صنعتی و…دردنیای گلوبال امروزدرقالب غولهای عظیم سرمایه داری کنسرن ها و کارتلها وتراست های فرا ملیتی و…این سرمایه ماهیت وهنرش مالکیت خصوصی،کارمزدی،استثمار غارت و چپاول زندگی ماکارگران وزحمتکشان است ربودن اضافه ارزشی که ازرنج وخون وانهدام و تلاشی خانواده های کارگریست.چاره ماکارگران وزحمتکشان اتحادومبارزه علیه همه بخشهای بورژوازی است. ما درمسیر مبارزات پر خروش جاری برای آزادی وبرابری برای رفاه وخوشبختی ،برای یک زندگی شایسته ومرفه ایمن وشادومدرن وسکولارنتنها با شخصیتها ومحافل بورژوا ناسیونالیستی ولیبرال همه با همی نداریم دقیقا درنقطه طبقاتی مقابل همه این خرده جریانات ومحافل ارتجاعی برراه حل کارگری وسوسیالیستی پای می فشاریم .تاکید ما بر مبارزه ازپایین با پرچم شوراها ومجامع عمومی درهرجا وهمه جا است.چاره کارگران وزحمتکشان تشکل وسازمانیابی در قالب مجامع عمومی وشوراهای مستقل سراسری وتشکیل انواع کمیته های رزمنده درمراکزکاروزیست است.ستون انقلاب ما کارگرانند وپرچم رزمنده ما شوراها و مجامع عمومی و کمیته ها و هسته های مخفی و علنی در کلیه مناطق و مراکز زیست و کار است.

زنده باد شوراها،زنده بادکمیته ها ومجامع کارگری
کامران پایدار
۱۴۰۱/۸/۱۹