من چپ نیستم، من منتقد چپ هستم! – عباس گویا

پوپولیست های کردستان (٢)، چپ یعنی غیر کارگری================================“چپ” در قلمرو سیاست یکی از مبهمترین القاب است. میگویند “چپ” سیاستهای انساندوستانه و برابری و عدالت طلب را نمایندگی میکند. برای مارکس و برای من که امروز خود را مارکسیست تلقی میکنم، انساندوستی و برابری طلبی و عدالت خواهی عباراتی گنگ و مبهم و ذهنی و نسبی […]

ادامه مطلب