دوازده ژوئن،روزجهانی مبارزه با کار کودکان!- کامران پایدار

بنابه اعلام مدیاومراکزنامعتبروقلم به مزد خبری بورژوازی هم اکنون آمارکودکان کاردرسطح دنیای وارونه ما بیش از۲۵۰میلیون نفراست.ظاهراازاین تعداد۱۲۰میلیون کودک بیدفاع باانجام کارتمام وقت روزانه استثمارمیشوندو۱۳۰میلیون دیگرکودکان کار بطورنیمه وقت به کار،به تهیه وتامین نان وزندگی خودوخانواده هایشان محکومند.قطعا آمارواقعی فراترازاین است که توسط رسانه ها ومدیای بورژوازی جعل وسانسور خبری میشود. بنا به اعلام مراجع […]

ادامه مطلب

«شر ما را عقب نمی راند، به استقبال از خودش وامیدارد!»

«شر ما را عقب نمی راند، به استقبال از خودش وامیدارد!» این ترجمۀ شعار دهقانان عرب زبان بخش شاور (روستای دحیمی) در شمال اهواز در تظاهرات اعتراضی شان علیه بی آبی است. ماخذ: @pagepishvand ، با کمی تغییر در انشای ترجمه شعار. حظ کردم از این شعار! و بیشتر از شعار، حظ کردم از آن […]

ادامه مطلب