هفت تپه،پیروزی یا سراب،زنده باد اعتصاب!- کامران پایدار

اختلاف طبقاتی،اختلاف بین کارگران وسرمایه داران آشتی ناپذیراست.پیشروی ویاعقب نشینی هرطبقه درمقابل طبقه دیگرفقط با توازن وتثبیت قوا درمیدان واقعی مبارزه طبقاتی بدست می آید.آشتی مابین طبقه کارگروبورژوازی ازمحالات است.طبقه کارگرتنهاباتکیه به نیروی خود،تنهاباتاکیدبرمجامع عمومی وشوراهایش وصف مستقل طبقاتی خودش قادرخواهدبودبه خواسته ها ومطالبات صنفی واهداف بلندمدت سیاسی خود برسد.هرگونه توهم وخوش بینی ساده لوحانه […]

ادامه مطلب