بیانیه های کارگران پیمانی نفت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها

بیانیه سوم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اتحادمان دسیسه های پیمانکاران مفتخور علیه اعتصابمان را خنثی میکنیم در حالیکه اعتصابات سراسری ما کارگران نفت با قدرت به جلو میرود، کارفرمایان و پیمانکاران مفتخور مرتبا بدنبال دسیسه گری و توطیٔه علیه ما هستند. بنا بر خبرها آنها نیز رایزنی های سراسری خود را دارند […]

ادامه مطلب

دربارۀ اعتصاب – و. ا. لنین

درسال های اخیر انبوه اعتصاب های کارگری به شدت افزایش یافته است. حتی یک استان صنعتی یافت نمی شود که در آن چند اعتصاب رخ نداده باشد. و در شهر های بزرگ اعتصاب ها هرگز تمام نمی شوند. بنابراین قابل درک است که کارگران پیشرو و سوسیالیست ها باید هرچه بیشتر به مسائل مربوط به […]

ادامه مطلب