دوازده ژوئن،روزجهانی مبارزه با کار کودکان!- کامران پایدار

کارگری

بنابه اعلام مدیاومراکزنامعتبروقلم به مزد خبری بورژوازی هم اکنون آمارکودکان کاردرسطح دنیای وارونه ما بیش از۲۵۰میلیون نفراست.ظاهراازاین تعداد۱۲۰میلیون کودک بیدفاع باانجام کارتمام وقت روزانه استثمارمیشوندو۱۳۰میلیون دیگرکودکان کار بطورنیمه وقت به کار،به تهیه وتامین نان وزندگی خودوخانواده هایشان محکومند.قطعا آمارواقعی فراترازاین است که توسط رسانه ها ومدیای بورژوازی جعل وسانسور خبری میشود. بنا به اعلام مراجع حکومت اسلامی سرمایه داران درایران حدود ۷میلیون کودک کاروخیابان درنهایت تحقیروتوهین وبی حقوقی به کارودستفروشی و… مشغولند. کودکان زجرکشیده کاروخیابان ثمره حاکمیت مطلق جنایت بارسرمایه داری برجان و زندگی وسرنوشت کارگران وخانواده های کارگریست.درنظام منحط سرمایه داری بعلت فقرگسترش یابنده روزافزون،بعلت فروپاشی خانواده های محروم کارگری براثراعتیادو فقروتن فروشی،براثربیماری ومرگ وهزارویک مصیبت دیگرکه معلول این نظام ضد انسانی است هرروزبرتعدادکودکان مظلوم وبیدفاع کاروخیابان افزوده میشود.نوع بر خورد هرجامعه با کودکان معیاروملاک رعایت حقوق انسانی درآن جامعه است.جای کودکان سرگردانی درخیابان وکارگاهها وکارخانه ها ومراکزکاری وتولیدنیست.جای کودکان درکوره پزخانه ها نیست.کودکان کاردرهمین مناطق جنوبی بیخ گوش شهردود و دروغ تهران درمناطق ری،چهاردانگه،اسماعیل آباد ودولتخواه و… گاها در ۲۴ ساعت درجهنم خاک وآتش کوره ها تا ۱۵ ساعت درروزکارمیکنند.جهنمی که زمینش خاک و آسمانش خاک ودودی است.دراینجا خبری ازآموزش وتحصیل وبهداشت امنیت وآرامش و یک شکم سیرازغذانیست.دخترکان کارخانواده های کارگری درحین کاردرکوره پزخانه ها گاها مورددست درازی وآزارجنسی وجسمی و روحی روانی سرمایه داران وعوامل کارفرما قرارمیگیرنددرسکوت وخاموشی خانواده هایشان تا مبادا ازهمین زندگی وهمین شغل ناچیزاخراج وبیکارشان کنند.دراین شرایط تلخ وکشنده کمی آنطرف تردرخیابانهای آب وجاروکشیده وسرسبزبالای شهرتهران،دربرج میلادو …انگل زاده های سران حکومت اسلامی وسرمایه داران یک بستنی با روکش طلارابه مبلغ ۳۰۰ تا ۵۰۰هزارتومان نشخوارمیکنندوباانواع اتومبیل های میلیارد میلیارد تومنی درخانه ها وویلاهای لوکس افسانه ای به شغل شریف شکم چرانی و شهوترانی تاسرحدجنون وافراط ومرگ اشتغال دارند.جای کودکان زباله گردی درمیان انبوهی ازانواع زباله های آلوده وخطرناک بیماری زابرای لقمه نانی نیست.جای کودکان درمعرض انواع آزارها وتهدیدهای جنسی وجسمی وروحی وروانی نیست.جای کودکان ودستان کوچک ونحیف آنها درکارگاهها وکارخانه ها ومراکزصنعتی نیست.وظیفه کودکان پادویی وشاگردی نیست.شانه های تکیده وناتوان ودستهای کوچک کودکان نباید ستون زندگی ومعیشت اقتصادی خانواده ها ویران ومتلاشی شده باشد.کودکان طعمه های بی دفاع بیماران جنسی وپدوفیل های اسلامی وقاریان قرآن نیستند.اعتیادوتجاوزوتحقیروهرگونه سواستفاده ازکودکان وحشیانه وغیرانسانی است.رفاه،امنیت،شادی وزندگی درکانون گرم ومحبت آمیزخانواده حق ابتدایی ومسلم کودکان است.توهین وتنبیه بدنی کودکان جنایت است .برخورداری ازامکانات مناسب آموزشی وتحصیلی مطابق بااستانداردهای انسانی وجهانی حق مسلم کودکان است.افساربه اسلام ومذهب وممنوعیت هرگونه تعالیم ارتجاعی وخرافی مذهبی درزندگی کودکان ضرورتی مبرم وحیاتی است.هم اکنون درایران اسلام زده برطبق آمارهای مجعول حکومتی بیش از۲۴۰۰۰ کودک دختربیوه زیر۱۸ سال وجود دارد.تجاوزوتعرض جنسی به دخترکان خردسال خانواده های محروم کارگری تحت عنوان فحشای اسلامی وصیغه ومزخرفاتی ازاین دست توحش وجنون است.حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران جرثومه وباعث وبانی این جهنم واین زندگی فلاکت بارکودکان کاروخیابان است.سرنگونی فوری حکومت اسلامی سرمایه داران به قدرت انقلاب کارگری،برقراری فوری جمهوری سوسیالیستی،خلع یدازسرمایه داران وهمه طفیلی ها وبیکاره گان ومختخوران انگل، لغومالکیت خصوصی وکارمزدوری واستثمارانسان ازانسان ونظارت شوراهای سراسری مردمی برهمه ارکان حکومتی واهرمهای قدرت واقتصادوسیاست وهمه مناسبات انسانی و اجتماعی یگانه راه شدنی وممکن برای نابودی وامحای دنیای سیاه وآکنده ازنکبت وکثافت وتعفن سرمایه داری است.انقلاب کارگری ضامن آزادی وبرابری،ضامن خوشبختی،امنیت ویک زندگی شادومدرن ومرفه ایمن وخوشبخت برای کودکان خواهدبود.مذهب وخرافات وسرمایه داری دوعامل ودوجرثومه اصلی جنایت ونابودی زندگی کودکان است.
زنده بادانقلاب کارگری
کامران پایدار
۲۲/۳/۱۴۰۰