فرخ نگهدار،مهره سوخته،کاسه داغ ترازآش ! – کامران پایدار

،،به توانمندی ومردم پسندی منتخبین شورای نگهبان هیچ باورندارم.اما رییسی برای کشورم خطرناک است.من به این خفت تن نخواهم داد.روزرای گیری با بیرق نه به رییسی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران خواهم رفت ورای خواهم داد.اصلامهم نیست به چه کسی و…،،جملات فوق اززبان یک مزدورسرخورده واصلاح چی حکومتی نیست .اززبان یک پاسداروبازجو وشکنجه گررانده شده […]

ادامه مطلب