«شر ما را عقب نمی راند، به استقبال از خودش وامیدارد!»

رسانه های تصویری

«شر ما را عقب نمی راند، به استقبال از خودش وامیدارد!»
این ترجمۀ شعار دهقانان عرب زبان بخش شاور (روستای دحیمی) در شمال اهواز در تظاهرات اعتراضی شان علیه بی آبی است. ماخذ: @pagepishvand ، با کمی تغییر در انشای ترجمه شعار.
حظ کردم از این شعار! و بیشتر از شعار، حظ کردم از آن چوبدست های جانانه که حقیقتا محکم ترین پشتوانه عملی آن شعار زیبا و جسورانه است! با مشاهده این منظره هر کودک دبستانی می تواند مجسم کند که دیدن این عزم جزم و این چوب دست های بلند و کلفت هر الدنگ بی همه چیز بسیجی و سپاهی و یگان ویژه و نیروی انتظامی را از پیش وادار به فرار می کند، چه رسد به اینکه به صرافت درگیری بیاندازد!
مدتهاست از خودم و بقیه می پرسم چرا ما بعد از ۴۲ سال هنوز بدون اینکه حتی یک خط کش چوبی در دست داشته باشیم به تظاهرات و تجمعات اعتراضی و اعتصابی می رویم؟! تا کی قرار است ما مثل مجسمه بایستیم و بخوریم و دستگیری بدهیم؟! تا کی قرار است «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم» یک شعار توخالی باقی بماند، و نه تنها این، بلکه با اولین یورش چهار پرسنل مفنگی نیروی انتظامی، درست عکس معنای خودش را به اثبات برساند؟! ما تا کی قرار است به اخبار اعتراضات دنیا نگاه کنیم و ببینیم که ما اینطور که پیداست تنها ملتی هستیم که گویی اصلا برای انواع «خوردن»، و اول از همه کتک خوردن، دست به اعتراض می زنیم؟!