بله، این تریبون های آزاد حاصل دعواهای حاد جناحی است. لطفا، بخصوص کمونیست ها، از این کشف که کشفی نیست ذوق زده نشوند و …! – جمشید هادیان

کلیپ دوم، سوم و چهارم از تریبون های آزاد خیابانی در ایران. بله، این تریبون های آزاد حاصل دعواهای حاد جناحی است. لطفا، بخصوص کمونیست ها، از این کشف که کشفی نیست ذوق زده نشوند و …! در ویدئو کلیپ زیر باز همان جوان کلیپ قبلی در پست قبلی من را می بینید که زیر […]

ادامه مطلب