تی شرتی برای تمام قد و قواره ها، چرا به سیاوش دانشور جواب نمیدهم- عباس گویا

سیاوش دانشور در نوشته اخیرش با عنوان “در باره مباحث جاری پیرامون هفت تپه , اختلاف برسر چیست؟” :«میگویند سخنان مدافعین هفت تپه و نمایندگان کارگران در باره “تلاش و تحریک کارفرما برای راه انداختن اعتصاب با هدف سرکوب کارگران”، موضعی “دست راستی” است!؟» اگر مخاطب جمله فوق شخص یا جریانی واقعی است، تخیلی نیست، […]

ادامه مطلب