“اشتباه”، تاکتیک یا چی ؟ – سمکو نوری

کارگران در هفت تپه به جای شیر آب و شکر به بچه هایشان میدهند، یا به قول اسماعیل بخشی “۴ کارگر رفتند خودکشی کردند، آنهم برای یک و دویست”، در چنین شرایطی شرکت در سیرک تبلیغاتی رئیسی قاتل باید پیشانی کسی را حسابی خیس کند اگر توان نگاه کردن به صورت خانواده این کارگران را […]

ادامه مطلب