سوریه در تب مزمن خاورمیانه فاز دیگر بحران بازتقسیم ثروت – سمکو نوری

خاورمیانه از پیش از جنگ جهانی اول جذابیت ویژه¬ای برای غرب داشته که فاکتور کشف نفت این جذابیت را صدچندان کرده است. سایر فاکتورهای دیگر به اضافه کشف ذخایر زیرزمینی و کسب هژمونی، خاورمیانه را به صحنه نبرد و رقابت¬های امپریالیستی بدل کرده است. ابرجنایتکاران سرمایه داری جهانی در این مسیر با تبلیغ و باد […]

ادامه مطلب