عراق: نظام درهم ریخته، جامعه کارد به استخوان رسیده- اعتراضات گسترده در عراق علیه فلاکت و بیکاری و نظام حاکم – فاتح شیخ

از انتخابات دوازده مه عراق شش ماه و یازده روز گذشته، هنوز نه کابینه جدیدی تماما سر کار است، نه نخست وزیر جدید بر کرسی قدرت سوار است. تا کنون تنها نیمه دست دوم کابینه منصوب شده است. تکلیف نیمه اصلی که شامل وزارتخانه های درجه اول (سیادی) دفاع، کشور، دادگستری و … است ناروشن […]

ادامه مطلب