چرا پشتیبانی هفت‌تپه و آذرآب از همدیگر؟

? اعتصاب نیشکرِ هفت‌تپه و آذرآبِ اراک اینک برای دومین ماه متوالی تکرار شده‌است. سرکوب یکی باز با دستگیری چندین بارۀ تعدادی از لیدرهای کارگری همراه شد و سرکوب دیگری با محاصرۀ کارخانه به دست ضدشورش و حبس کارگران در آن. ? از هفت تپه تا آذرآب، فاصلۀ جغرافیایی زیاد است. اما هم ریشۀ مشکلات […]

ادامه مطلب