ما خواستار لغو مجازات مرگ و اعدام برای همیشه و گرفتن این سلاح از دست حاکمان هستیم. و اعلام میکنیم که همچنان در اعتصابیم و حق و حقومان را میخواهیم!

روز گذشته سه جوان معترض در زندان دستگرد اصفهان متهم به پرونده خانه اصفهان اعدام شدند. اعدامهای دیگر نیز در قزلحصار کرج ، تبریز، اهواز و غیره در راه است. این اعدام ها تهدیدی برای همه ما کارگران و ما مردم در جامعه است که فریاد زن زندگی آزادی سر دادیم و علیه قتل مهسا […]

ادامه مطلب