منشورها و همایش ها – ایرج فرزاد

برای همه ما بسیار روشن است که جامعه ایران در یک دوره بحران انقلابی بسر میبرد. باز هم طبیعی به نظر میرسد که “راست” و “چپ” جامعه، برای هدایت جنبش مردم ایران به سوی سناریوها و چشم انداز آلترناتیو جانشین جمهوری اسلامی، خود را منسجم کنند. در طیف راست، ماجرای شکل گیری “منشور ۶ نفره” […]

ادامه مطلب

مارکسیسم و جهان امروز،، منصور حکمت

انترناسیونال: فروپاشى شوروى و بلوک شرق را شکست سوسیالیسم و پایان کمونیسم نام گذاشته اند. آیا هیچ حقیقتى در وراى این فرمولبندى رسمى و رایج بورژوازى از این تحولات وجود دارد؟ تا چه حد، بنظر شما، میشود گفت که سقوط بلوک شرق و یا تجربه شوروى بطور کلى یک آزمون ناموفق براى کمونیسم و سوسیالیسم […]

ادامه مطلب