از این منشور تا آن منشور شاید فرج! – کامران پایدار

همانگونه که انتظارمیرفت، منشور آقا زاده شاهزاده، ساواکیها، لمپن سلبریتی ها وناسیونالسیستها چندان دیری نپایید. پس ازآن همه بوق وکرنا، پس ازآن همه تبلیغات وعوام فریبی درتلویزیون ها ومیدیای رنگارنگ سرمایه داری، آخرش همه دود شد وهوا رفت. آن همه شعارهای پوچ وبی رمق و تکراری تمامیت ارضی، حقوق بشرودموکراسی و…به یک آن غیب وناپدید […]

ادامه مطلب