آخرین اخبار اعتصاب،اعتصاب ما ادامه دارد،با اعتصابمان امسال روز جهانی کارگر را هم گرامی داشتیم!

بحث های بسیاری حول و حوش اعتصاب ما کارگران پروژه ای جاری است. قبل از اینکه وارد این مباحث شویم اعلام میکنیم که اعتصاب ما برای دو خواست فوری افزایش ۷۹ درصدی مزد و بیست روز کار و ده روز استراحت و برای پیگیری دیگر مطالباتمان ادامه دارد و ما با اعتصابمان امسال روز جهانی […]

ادامه مطلب