“اشتباه”، تاکتیک یا چی ؟ – سمکو نوری

کارگری

کارگران در هفت تپه به جای شیر آب و شکر به بچه هایشان میدهند، یا به قول اسماعیل بخشی “۴ کارگر رفتند خودکشی کردند، آنهم برای یک و دویست”، در چنین شرایطی شرکت در سیرک تبلیغاتی رئیسی قاتل باید پیشانی کسی را حسابی خیس کند اگر توان نگاه کردن به صورت خانواده این کارگران را داشته باشد.
این گفته که شرکت کردن “خنیفر و چشم خاور و ..” در ستاد رئیسی قاتل “اشتباه” بود، نمیتواند ورودی مناسبی برای نقد به این قضیه باشد. از سر اشتباه کردن یا نکردن نمیشود به کنه آن چیزی رسید که در هفت تپه در جریان است. گرایش مذکور که بخشهایی از صحبتهایش را در این ویدیو که ضمیمه این کامنت است مشاهده میکنید، در بهترین حالت گرایش “قانون گرا” در هفت تپه است، این گرایش را نمیشود با شورای اسلامی کار رژِیم از هم تفکیک کرد. پیشنهاد میکنم چندین بار این ویدیو را که نکات غیره ضروری به حال این بحث، از ان جدا شده است را گوش کنید.
خنیفر به این نمایندگان رژیم مشاوره میدهد و انها را در “منگنه” اوضاع خطیر مضحکه انتخابات میگذارد که زبانش لال اعتصاب نشود، خنیفر میگوید ” کارگر گردنش از مو باریکتر است، شلاقش را میخورد، زندانش را میرود و …” این ش که به شلاق وصل میکند دیگر بماند که از نظر این “نماینده” زندان و شلاق حق کارگر است…. خنیفر از “اقای رئیسی تشکر میکند و میگوید چرا مثل مغان نماینده نمی فرستد هفت تپه”، خیفر میگوید “ما ۲۲ الی ۲۳ نفر نماینده هستیم که مردم را ارام میکنیم که اعتصاب نکنند، خنیفر رو به نمایندگان رژیم میگوید اگر اسدبیگی حقوق کارگران را ندهد، کارگران دیگر خنیفر را نمیشناسند”، یعنی ایشان دیگر نمیتواند جلوی اعتراض کارگران را سد کند.
کارگران هفت تپه همیشه اعلام کردند که شورای اسلامی از نظر انها منحل است و هیچ اعتباری ندارد. کارگران هفت تپه از زبان رهبرانی که منافعی جدا از انها نداشتند اعلام کردند که آلترناتیو انها شوراهای کارگری و ترد و رسوا کردن خانه ضد کارگر و شورای اسلامی است. مسئولیت خطیر نمایندگان واقعی کارگران این است که سیاستهای قانونگرایی یا شورای اسلامی کار را مستقل از اینکه از زبان چه کسی بیرون می آید نقد و افشا کنند. جنبش کارگری ایران و خصوصا جنبش کارگران در هفت تپه دارای ظرفیتهای عظیمی است که نگذارد جناحهای رژیم مجالی برای مانور پیدا کنند. کارگران و استثمار شدگان در ایران با شعار علیه جناحهای رژیم و همچنین علیه این نظام استثمارگر آلترناتیو خودشان را اعلام کرده است، جا دارد که هفت تپه برای پیشروی به این نیرو اتکاء کرده و مانور جناحهای رژیم را نقش بر آب کنند.
سکوت در قبال این اوضاع چه در هفت تپه و چه در جنبش کارگری همراهی با شورای اسلامی کار و این خط “قانونگرا” است.