فرخ نگهدار،مهره سوخته،کاسه داغ ترازآش ! – کامران پایدار

مقالات

،،به توانمندی ومردم پسندی منتخبین شورای نگهبان هیچ باورندارم.اما رییسی برای کشورم خطرناک است.من به این خفت تن نخواهم داد.روزرای گیری با بیرق نه به رییسی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران خواهم رفت ورای خواهم داد.اصلامهم نیست به چه کسی و…،،
جملات فوق اززبان یک مزدورسرخورده واصلاح چی حکومتی نیست .اززبان یک پاسداروبازجو وشکنجه گررانده شده ازصفوف حکومت نیست.اززبان جنایتکاران حرفه ای امثال احمدی نژادهای تیر خلاص زن که هم اکنون انترچرخانی انتصابات حکومتی را تحریم کرده اند نیست.اززبان فلان آخوندک سرمحل هم نیست که حالا دیگرازحکومت اوباش اسلامی رانده شده،اروپا نشین شده وبه قهروبست نشسته است.مهملات ویاوه سرایی های فوق از زبان مهره ای سوخته وبی آبرو،کهنه کارو کارکشته ،بد سابقه وخائن ورانده شده ازحکومت جانیان اسلامی است.فرخ نگهدار،پادوومزدورخانه زاد حکومت اسلامی ،مردی برازنده برای تمام فصول حکومت اسلامی ،یارگرمابه وغارحکومت اسلامی . درهذیان گویی های ایشان باهدف عمرو آبروخریدن برای حکومت اسلامی سرمایه داران نکات قابل تامل ومعنی داری قابل مکث هست .ایشان هنوز که هنوزه به توانمندی ومردم پسندی آخوند دایناسورهای حکومتی ومراسمات سیرک باغ وحش اسلامی باورمند است ! به حکومت جهالت و فساد اسلامی مانند همیشه ارادت دارد،منتها بااندک ظرافتی احمقانه با حکومت نیت نازوکرشمه وبازی بابا کرم وقهروآشتی دارد.آقای فرخ نگهدارگویا ازقراربسیاربسیارنگران مام وطن وآب وخاک و پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی است .وطن کدام وطن،زندان بزرگی که قتلگاه مخوف وخاموش کارگران وزحمتکشان است.زندان بزرگی که کارگران وخانواده های محروم وزجرکشیده اشان ازهفت تپه ،تا خودروسازیها،تا صنایع فولادومعادن، تا صنایع نفت وگازوپتروشیمی ها تا زاغه نشین ها وحاشیه نشینهای محروم حواشی شهرهای بزرگ صنعتی که حتی ازابتدایی ترین امکانات حیات وزندگی محرومند.جهنمی که درسکوت وسانسور خبری حکومت سرمایه داران ومفنخوران هرروزه خانواده های کارگری بعلت فقرونداری، بعلت بیماری وهزارویک بلای دیگرنابود ومتلاشی میشوند.فرخ نگه دارنگران این زندان واین کوره نابودی انسانهاست اقای نگهدارنگران ودلواپس بقای حاکمیت جنایتکارانی حرفه ای است که بیش از ۴۳ سال است زندگی دهها میلیون انسان را به خاک و خون کشیده و به اسارت گرفته اند تا سرمایه ازقبل کارارزان وخاموش واستثماروحشیانه کارگران سودهای افسانه ای نجومی به جیبش سرازیرشود.ایشان کفش وکلاه کرده،تصمییم خودش راهم گرفته جز کعبه حکومت فاسد اسلامی به هیچ صراطی هم مستقیم نیست که نیست.البته نه ازامروزکه از۴۳ سال پیش ایشان نعلین بوس آخوندهای مرتجع جانی وفاشیست است.هم نگران وطن تشریف دارند وهم دلشوره حیات وممات حکومت اسلامی را دارد.برایش هم اصلا مهم نیست دراین سیرک گاو شترپلنگ چه حیوان جنایتکار دیگری بخواهد رییس وکارچاق کن حکومت دم مرگ اسلامی شود.سابقه مزدوری، پادویی وکارچاق کنی جریانات ملی مذهبی وناسیونالیستی اکثریتی توده ای هنوزدراذهان سنگین و زنده است .علی خاوری رهبرمتوفی حزب فاسد توده قبل ازمرگش درجایی گفت :همان روزهای اول انقلاب به طورمحرمانه به خدمت آیت اله رفسنجانی رسیدم رفسنجانی ازمن استقبال گرمی داشت وخطاب به من گفت : مابرای دفاع ازانقلاب ( بخوانید حکومت )بشدت نیازمند یک حزب چپ مانند شما هستیم .علی خاوری که می خواهد پادویی وخانه زادی خود وحزبش نسبت به اسلام و آخوندها رابیان کند درجای دیگری میگوید :من سالها قبل ازانقلاب نسبت به زنده یاد آیت اله منتظری ارادت داشتم تا جایی که یکبارآخوند منتظری یک جلد قرآن راکه صفحه اولش را با خط خودش نوشته بود به من هدیه داد و…همین سال ۵۷ بود که جریان فدایی البته قبل ازهمه انشعاباتش درحین بیماری خمینی تحت انتشار اطلاعیه برای آیت اله خمینی آرزوی سلامتی میکردند.دقیقا درزمانی که به دستور خمینی شوراهای ترکمن صحرا وکردستان انقلابی با لشگر کشی های وحشیانه وجنایتکارانه حکومت اسلامی وبا پروازفانتومهای جنگی درکردستان خانه ها وزندگی کودکان وزنان وسالمندان بیدفاع مظلومانه به خاک وخون کشیده میشد.همکاری اطلاعاتی وجاسوسی اکثریت وحزب توده با سپاه پاسداران،کمیته ها،اطلاعات برای شناسایی ودستگیری واعدام کمونیستها وروشنفکران انقلابی زبانزد خاص وعام است. تشکیل وتجهیزسپاه پاسداران به سلاح سنگین وتبدیل وتحکیم وتجهیز تشکیلات مخوف وجهنمی سپاه پاسداران ازدغدغه ها ورهنمودهای مزدورانی چون کیانوری وفرخ نگه دارها است.همراهی وهمگامی با حکومت جنایتکار اسلامی درطی جنگ ارتجاعی وویرانگر۸ ساله ایران وعراق با شعارپاسدار، فدایی همرزم وهم سنگرند! درکارنامه سیاه وخوش خدمتی امثال فرخ نگهدار وکیانوریها ثبت است.همین فرخ نگهدار فالانژدرسالهایی که خامنه ای کاندید ریاست جمهوری اسلامی شده بود، سازمان اکثریت و حزب توده با شعار رییس جمهور ایران، امام جمعه تهران !! در حمایت از خامنه ای جلاد و درجهت توهم آفرینی دراذهان توده ها ولجن پاشی به مبارزات کارگران و کمونیستها به میدان آمده بودند.این حضرات سالیان سال با تکیه به سیاست و تزهای انحرافی راه رشدغیرسرمایه داری ومفهوم دوران وخزعبلاتی ازاین دست با بوق و شیپوردرزیرعلم وکتل حکومت اسلامی سینه زدند.ازسالهای ۹۶ و ۹۷ به این سو که مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران با پرچمداری کارگران شرافتمند ورزمنده هفت تپه با شعارنان،کار،آزادی،حکومت شورایی وبا شعارهای پرشوری چون اصول گرا،اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا!!جهت ومسیر پرشکوه دیگری در مسیر مبارزات برحق کارگران وزحمتکشان گشوده است.رادیکالیسم وچپگرایی محبوب است ودرجای جای ایران درصفوف کارگران مبارزودرمیان همه اقشاروبرپیشانی مبارزات جاری مهر ضرورتمند خودرا کوبیده است.جامعه ازتمام باندهای مافیایی حکومتی عبورنموده ودیگرحکومت جنایت اسلامی لخت وعورومستاصل درانظارهمگان دیگر حتی با برگ انجیری قادربه پوشانیدن ناموس نداشته خودنیست. آزادیخواهی وبرابری طلبی،رادیکالیسم وچپ وسکولاریسم ومدرنیسم و…راه مبارزه را رهنمون است .شرایط مبارزه کارگران و زحمتکشان ، توازن قوا میان پایینی ها و بالایی ها ،موقعیت حاکمیت شکننده متشتت وآبروباخته ودربحران حکومت اسلامی شکل وشمایل دیگری یافته است. بازنده ها به آخر خط رسیده اند .دراین روزها دیگردرصف مبارزاتی کارگران وزحمتکشان، درانواع لایه ها وجنبشهای مبارزاتی اجتماعی جوانان،زنان و…دیگراحدی توهمی به باندهای حکومتی وسناریوهای ساختگی حکومتی ندارد.واقعیت این است کارگران و زحمتکشان وهمه آحاد توده های میلونی دیگرهیچ توهمی به حکومت وهمه باندهای جنایتکارش ندارند.همه باندها و مهره های فاسد ودزدوقاتل حکومت بدترینند.دیگراحدی درانتظارمعجزه ای ازاین امام زاده های دروغ وتوهم وفساد وجنایت نیست.جامعه پولاریزه شده،رادیکالیسم وچپ پرچمدارمبارزات جاری درمسیرسرنگونی حکومت اسلامی سرمایه داران است.درفردای پیروزی،به قدرت انقلاب کارگران وزحمتکشان، وسقوط حکومت وحوش اسلامی بی گمان بساط لفت ولیس وجعل ودروغ و وارونه نمایی تمامی دنبالچه ها وبلندگوهای خلف وناخلف حکومت اسلامی ازفرخ نگه دارها وتوده ایها ی همیشه مزدورتا اصلاح طلبان اندرونی وبیرونی حکومت و… برچیده خواهد شد.
زنده باد انقلاب کارگری!
کامران پایدار
۱۲/۳/۱۴۰۰