در باره سیاست ترور علیه مخالفین – سیاوش دانشور

حکومتهای دیکتاتوری و استبدادی همواره فضای سیاسی را علیه مخالفین شان تروریزه کرده اند. مضاف بر شکنجه و شکنجه گاه و ممنوعیت ها، یک سیاست ثابت این نیروها ترور مخالفین سیاسی، حمله به اجتماعات، انفجار، زیر شکنجه کشتن و صحنه سازی، شایعه پراکنی، تبلیغات دروغ و پرونده سازی بوده است. کارنامه حکومتهای متکی بر ناسیونالیسم […]

ادامه مطلب