پاسخ هائی به یک ضرورت: جواب به چند پرسش – ایرج فرزاد

از طریقی مطمئن یک “جمع” این سوالات را با من در میان گذاشته اند.“ما جمعی هستیم که در کردستان فعالیت میکنیم و ارتباطات نسبتا وسیعی با همفکرهایمان در سایر شهرهای ایران داریم.مجموعه سوالاتی مخصوصا در اوضاع فعلی برایمان مطرح شده است. خودتان حتما در جریان اخبار مربوط به اعتراضات به بی آبی و قطع برق، […]

ادامه مطلب