بیانیه شماره شش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

بیانیه شماره شش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت – چند نکته مهم با توجه به گستردگی و فرا گیر شدن اعتصاب، پیوستن اکثر مراکز کارگری به این اعتصاب و حمایت هایی که تا به حال از آن صورت گرفته، ما امروز در موقعیت بسیار خوبی برای رسیدن به بخش های مهمی از خواستهای خود […]

ادامه مطلب