هیچ بخشى از حکومت دیگر نمیتواند جلوى رشد اعتراضات مردم را بگیرد!- منصور حکمت

گفتگو با انترناسیونال هفتگىدرباره اوضاع سیاسى و جناحهاى حکومت هفتگى: اکنون بعد از بى خاصیت شدن جریان دوم خرداد، حتى بعنوان دریچه اى که مردم از کانال آن اعتراضشان را ابراز میکردند، صف بندیها و تقابلهاى اصلى در اوضاع سیاسى ایران را چه میبینید؟ منصور حکمت: بنظر من تقابل مردم در برابر حکومت در کلیت […]

ادامه مطلب