هيچ بخشى از حکومت ديگر نميتواند جلوى رشد اعتراضات مردم را بگيرد!- منصور حکمت

گفتگو با انترناسيونال هفتگىدرباره اوضاع سياسى و جناحهاى حکومت هفتگى: اکنون بعد از بى خاصيت شدن جريان دوم خرداد، حتى بعنوان دريچه اى که مردم از کانال آن اعتراضشان را ابراز ميکردند، صف بنديها و تقابلهاى اصلى در اوضاع سياسى ايران را چه ميبينيد؟ منصور حکمت: بنظر من تقابل مردم در برابر حکومت در کليت […]

ادامه مطلب