بیانیه شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت (شماره اول)

برای پیگیری خواست‌هایمان وارد اعتصاب سراسری میشویم ما کارگران پیمانی نفت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها در اعتراض به سطح نازل حقوق‌ها و کاهش هر روزه قدرت خرید خود و عدم اجرای وعده های داده شده همانطور که اعلام کرده بودیم اعتصابات گسترده و سراسری خود را از سر میگیریم و با تجمع در مقابل […]

ادامه مطلب

بیانیه شماره (هفت) شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت – چهار مطالبه فوری پاسخ ما به پیمانکاران

دوستان!همه میدانیم که مراکز نفتی گسترده و پراکنده است. هر کدام از این مراکز در دست پیمانکاران متعددی است. و بدلیل محرومیت از یک تشکل سراسری تعیین نمایندگان سراسری و قراردادهای سراسری در حال حاضر امری مشکل است. باید پله پله زمینه های آنرا بسازیم. در این وسط پیمانکاران سعی میکنند از پراکنده بودن ما […]

ادامه مطلب