دنیا پس از ١١ سپتامبر، بخش چهارم: پس از افغانستان- منصور حکمت

https://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/07/afghanestan-pas-az-11-septamber.pdf افغانستان: جنگ یا تروریسم هوایى؟در افغانستان جنگى در جریان نیست. منطقاً جنگ حداقل به دو طرف نیاز دارد. آنچه فعلاً در جریان است، بمباران افغانستان توسط آمریکاست. در این تاکتیک نویافته تک ابَر-قدرت جهان و کلانتر خودگمارده بین‌المللى، ترور و ارعاب در یک مقیاس میلیونى رسماً جاى جنگ نشسته است. پس از ویتنام، دیگر […]

ادامه مطلب