دنيا پس از ١١ سپتامبر، بخش چهارم: پس از افغانستان- منصور حکمت

http://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/07/afghanestan-pas-az-11-septamber.pdf افغانستان: جنگ يا تروريسم هوايى؟در افغانستان جنگى در جريان نيست. منطقاً جنگ حداقل به دو طرف نياز دارد. آنچه فعلاً در جريان است، بمباران افغانستان توسط آمريکاست. در اين تاکتيک نويافته تک ابَر-قدرت جهان و کلانتر خودگمارده بين‌المللى، ترور و ارعاب در يک مقياس ميليونى رسماً جاى جنگ نشسته است. پس از ويتنام، ديگر […]

ادامه مطلب