اعلامیه حزب حکمتیست فراخوان به مردم شهرهای اهواز و شوش! اسماعیل بخشی باید آزاد شود! کارگران فولاد و نیشکر هفت تپه به اعتصاب و اعتراض گسترده شما چشم دوخته اند!

اعتصاب و اعتراض نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز روزهای حساس و تعیین کننده ای را از سر میگذراند. کارگران فولاد و نیشکر بارها کارگران و مردم اهواز، شوش، خوزستان و سراسر ایران را به حمایت فراخوانده اند. جمهوری اسلامی با جنگ فرسایشی علیه اعتصاب، آوردن نیروی سرکوب، حمله به صف اعتراض کارگران، […]

ادامه مطلب