کومه له و سیاست سنگ مفت، گنجشک مفت! – آذر ماجدی

نشریه جهان امروز مصاحبه ای با صلاح مازوجی، یکی از رهبران کومه له، “در رابطه با نقش و جایگاه حزب کمونیست ایران” ترتیب داده است. صلاح مازوجی در این مصاحبه کوشیده است تاریخ کومه له، چگونگی تشکیل حزب کمونیست ایران و جدایی منصور حکمت و بسیاری از کادرهای حزب و کومه له از این جریان […]

ادامه مطلب