در دفاع از سندیکای واحد سیاست را با سیاست جواب دهید! – سیاوش دانشور

سندیکای واحد، علیرغم هر افت و خیزی که داشته است، یک سازمان مستقل کارگری است. توسط کارگران و فعالین شرکت واحد ایجاد شده و از ابتدا خار چشم حکومتی ها و مزدوران خانه کارگری و شرکا بوده است. در یک سازمان کارگری بسیار طبیعی است که گرایشات مختلف وجود دارد. در سندیکای واحد و هر […]

ادامه مطلب