مذاکره و توافق بدون آزادی بخشی، معامله بر سرِ جان اوست! -کمیته عمل سازمانده کارگری

روز جمعه امام جمعۀ شوش رو به کارگران سندیکایشان را «کمونیستی» خطاب کرد؛ همان حرفی که نه فقط پوری حسینی-رئیس سازمان منحوس خصوصی‌سازی و قصاب هپکوها و هفت‌تپه‌ها- بلکه انواع و اقسام رسانه‌های امنیتی‌کار از قماش فارس و کیهان و رسالت و غیره در چند روز گذشته عیناً علیه کارگران هفت‌تپه تفت داده‌اند. مضحک است […]

ادامه مطلب